16/08/17

קול קורא להרחבת הנגישות ליוצאי אתיופיה

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 23.11.16 , המאשרת את הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, בין היתר לצורך גיבוש תכנית הנגשה מקיפה ומפורטת, מחליטה ות"ת ביום 16.8.17 כדלקמן:

  1. להציב יעד ארוך טווח להגדלת שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך שבשנת 2022 יש לשאוף לכך ששיעורם יהיה %1.7 מסך הסטודנטים לתואר הראשון, בדומה לשיעורם באוכלוסייה.
  1. לאמץ את השלב הראשון בהמלצות ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה לפתיחת התכניות הבאות החל משנה"ל תשע"ח, כמפורט להלן:

א. מידע והכוון להשכלה גבוהה

להגדיל את מספר רכזי תכנית "הישגים" להנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה, לטובת איתור צעירים בעלי פוטנציאל להשכלה גבוהה, הנגשת המידע על השכלה גבוהה, ביצוע תהליך ייעוצי להכוונה לאקדמיה וסיוע בבחירת תחום לימודים, ע"י הוספת רכז אחד נוסף בתחילה בכל אחד מ- 5 הישובים המובילים מבחינת היקף אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ובאופן הדרגתי להגיע ל 10 ישובים עד לסוף החומש.

סה"כ תקצה ות"ת לנושא זה בשנה עד 850 אלפי ₪ עבור 5 ישובים והתקציב יגדל בהתאמה עד ל- 1,700  אש"ח בסוף החומש עבור 10 ישובים.

ב. סיוע בהסרת חסמים לקבלה להשכלה גבוהה

להגדיל את תקציב פעילויות תכנית הישגים ב-1,200 אש"ח, החל מתשע"ח, לטובת סיוע והכנה פרטניים של הצעירים יוצאי אתיופיה בכלל הישובים בהם פועלת תכנית הישגים לצורך הסרת חסמים רלוונטיים לעמידתם בתנאי הקבלה במערכת ההשכלה הגבוהה.

ג. מעטפת לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון

ג1.    החל משנה"ל תשע"ח תתקצב ות"ת את המוסדות המתוקצבים על ידה אשר יעניקו מעטפת לסטודנטים לתואר ראשון יוצאי אתיופיה. המעטפת תכלול את הרכיבים הבאים: שיעורי עזר ותגבורים אקדמיים, אסטרטגיות למידה, מימון מעונות, סיוע פסיכולוגי (אישי או קבוצתי) ואבחון לקויות למידה. מטרת המעטפת הנה לייצר תמיכה מוסדית רחבה בסטודנטים יוצאי אתיופיה לכל אורך התואר הראשון ובכך לצמצם שיעורי נשירה ולהגדיל את שיעור בוגרי התואר הראשון מקרב יוצאי אתיופיה.

ג2.    גובה המעטפת יעמוד על  5,500 ₪ לסטודנטים הלומדים במקצועות המדעים, ההנדסה ורפואה. גובה המעטפת לשאר הסטודנטים יעמוד על 4,000 ₪ .

ג3.  המעטפת תינתן ע"י דקנאט הסטודנטים או כל גוף רלוונטי אחר במוסד כחלק מהשירותים הניתנים לכלל הסטודנטים. על המוסד יהיה לוודא שהסטודנטים יכירו את התמיכות להן הם זכאים.

ד. התוכנית לסטודנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

ד1. לאשר עקרונית את התכנית לסטודנטים מצטיינים אשר מטרתה עידוד למצוינות ויצירת קבוצת מופת מקרב הסטודנטים יוצאי אתיופיה, שתקרין הן כלפי פנים על הקהילה והן כלפי חוץ על החברה הישראלית.

ד2. היקף התוכנית: מחזור א – 50 סטודנטים, מחזור ב – 75 סטודנטים , מחזור ג ואילך – 100 סטודנטים.

ד3. מרבית מאמצי האיתור לתכנית ייעשו בקרב מועמדים ללימודים אקדמיים, בין היתר  באמצעות:  תכנית  "הישגים", משרד הבטחון (צעירים ששירתו ביחידות עילית), בוגרי מכינות מצטיינים ומשרד החינוך (בוגרי תכניות מצטיינים).

ד4. גיוון תכניות הלימודים – כחלק מתכנית המצטיינים ייעשה תהליך עם המועמדים, ככל שאותרו טרם הרשמתם ללימודים אקדמיים, לבחירת תחומי לימוד איכותיים ומגוונים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות להנדסה.

ד5. התכנית תסייע להעניק לסטודנטים, בין היתר: מפגשי מנהיגות והעצמה, ליווי קבוצתי וליווי אישי ע"י רכזי התכנית, עשייה חברתית בקהילה, תמיכה אקדמית, מלגות מתוגברות, סיוע בהשתלבות בשוק העבודה\השתלבות בתארים מתקדמים.

ד6. לטובת ניהול תכנית המצטיינים יש צורך להתקשר עם גוף אשר יקים מינהלת לטובת הנושא. המינהלת תכלול, בין היתר, רכז איתור ומיון, רכזי ליווי קבוצתי ומנהל תכנית.

 

3. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי במל"ג/ות"ת לבחון את הדרכים להתקשרות עם גוף מפעיל לתכנית לסטודנטים מצטיינים לפי עקרונות המתווה המופיע מעלה, לרבות האפשרות למיזם משותף. ההמלצה הסופית על הליך ההתקשרות המוצע, בהתחשב במכלול הצרכים והשיקולים, תובא לאישור ות"ת.

4. לאור החשיבות הגדולה בגיוון מערכת ההשכלה הגבוהה, לרבות בקרב הסגלים האקדמיים, מבקשת ות"ת כי ועדת ההיגוי תגבש תכנית לקליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה ותביאה לאישור ות"ת.

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי במל"ג לפעול לצורך ביצוע מחקר מלווה לתכנית ההנגשה להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה ולהביא את תוצאותיו בפניה.