16/08/17

קול קורא לפוסט דוקטורנטים מסין ומהודו

בישיבתה ביום 16.8.17 דנה ות"ת בקול הקורא לפוסט דוקטורנטים מסין ומהודו והיא מחליטה כדלהלן:

1 . במסגרת עקרונות המדיניות של ות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים, שאושרו בישיבת ות"ת בתאריך06.2016 ובישיבת המל"ג , 19.07.2016 ועל בסיס הצלחת תכנית המלגות של ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו, בשנים תשע"ג-תשע"ז,  מחליטה ות"ת להמשיך  את התכנית הנ"ל גם בשנה"ל תשע"ט.  בהתאם לכך תקצה ות"ת בשנה"ל תשע"ט עד 45מלגות תלת-שנתיות , לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו,  אשר תמומשנה בכפוף להתאמה האקדמית של המועמדים,  כפי שתוערך על ידי ועדות השיפוט,  אשר מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים.

2 . כבשנה הקודמת, התשלום למלגאי יכלול את סך המלגה ותקציב נסיעות (המיועד בעיקר לטיסות בינ"ל), התקציב יעמוד על סך של 115,000 ₪ לשנה, למשך עד שלוש שנים, כאשר 40% מן התשלום הנ"ל ימומנו על ידי האוניברסיטה הרלוונטית, ו- 60% הנותרים ימומנו ע"י ות"ת.

3 . התקציב הכולל של מחזור המלגות יעמוד על כ- 9.3 מיליוני ₪ בפרישה על פני שלוש שנים בין השנים תשע"ט-תשפ"א.

4 . בהתאם לכך, ות"ת מחליטה לאשר את הקול קורא לשנה"ל תשע"ט המצ"ב להחלטה זו, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

5 . במהלך השנה הקרובה תדון ות"ת בנושא הרחב של תוכנית מלגות ות"ת לסטודנטים ולבתר דוקטורנטים בינלאומיים במסגרת התוכנית הרב שנתית לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה.