05/04/17

קול קורא לפיתוח פיזי במוסדות להשכלה גבוהה

ביום 5.4.17 דנה ות"ת בקול קורא לפיתוח פיזי במוסדות להשכלה גבוהה במטרה להגדלת מספרי הסטודנטים בתחומי ההיי-טק ומחליטה

  1. להאריך את התכנית הקיימת לאוניברסיטאות לשנה נוספת (תשע"ח) בשינויים קלים המפורטים לעיל ומובאים בקול קורא מסמך מס' 4048 א'. במהלך השנה יופקו לקחים מהתכנית הקיימת ולאור הערות המוסדות והתכניות שגיבשו יבחנו שינויים להמשך.

 

  1. לאשר הקצאה למוסדות במסגרת התכנית התחרותית וכן לאשר  את דירוג הפרויקטים כמפורט בטבלה המצורפת למסמך זה (נספח א') וכן לאשר את שינוי הנקודות להלן בקול קורא:
  • על מנת לאפשר למספר מוסדות להגשים את היעד של הגדלת סטודנטים וסגל להייטק מוצע כלהלן:
    • להגביל את תמיכת ות"ת בפרויקטים עד 14 מלש"ח כך שתתאפשר תמיכה בשבעה פרויקטים למטרה זו.
    • להגדיל את התמיכה בתכנית התחרותית ב-15 מיליון ₪ נוספים מעבר ל-20 מיליון ₪ שכבר אושרו ויילקחו מתוך תקציב פיתוח פיסי לשנים תשע"ז-תשפ"ב. בכך הנתח התקציבי שיעמוד לרשות פעימה זו הינו בסך של 75 מיליון ₪.

 

  • פרויקטי הבינוי שאינם עומדים בתנאי איזון תקציבי יוכלו להיבנות באופן מודולרי זאת בכפוף להצגת תכנית מודולרית מגובשת שתעמוד בתנאי איזון תקציבי, לרבות גיוס מקורות מימון משלימים לטובת הפרויקט.
  • ות"ת מאשרת עקרונית את ההקצאה למוסדות בהתאם לדירוג כמפורט בנספח א'. מודגש בזאת כי התקציב מותנה באישור פרטני של כל פרוייקט על ידי ות"ת תוך כשישה חודשים (התנה זאת לא תחול על פרוייקטים שאושרו כבר בות"ת).
  • ות"ת מאשרת עקרונית את ההקצאה למוסדות שקיבלו תמיכה במסגרת הקול קורא כמפורט בטבלה ובפוף לתנאים הנלווים.