19/03/14

קול קורא לתוכנית השניה של התמיכה בהקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה

 

  1. ות"ת מברכת על התנעתה של התכנית השניה המשותפת לות"ת ולמשרד האוצר לתמיכה בהקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בהיקף תקציבי כולל של 160 מיליון ₪, אשר תופעל בשני מועדים במהלך שנת 2014.
  2. ות"ת מאשרת פרסום מידי של הקול הקורא הראשון לתכנית אשר הוצג בפניה, במסגרתו יוצעו 96 מלש"ח להקמת מעונות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת.
  3. הקול הקורא השני, בו תיבחן ככל הניתן גם השתתפותם של מוסדות אקדמיים שאינם בתקצוב ות"ת, לרבות באמצעות מיזמים בשיתוף רשויות מקומיות, יובא לאישור ות"ת באופן נפרד בתוך כחצי שנה.
  4. ות"ת רושמת לפניה את העדכון הכללי בנושא התקדמות הפרויקטים שאושרו לביצוע במסגרת התכנית הראשונה להקמת מעונות משנת 2012. פירוט מלא בנוגע לכל אחד מהפרויקטים יובא לות"ת במקביל להצגת ההצעות שיועברו בקול הקורא הקרוב.
  5. ות"ת מאשרת הסטת יתרה תקציבית בסך 5.2 מיליון ₪ שמקורה בהפחתת גובה המענקים למכללות באזור הגליל, עבור בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להגדלת המענק שאושר לה במסגרת התכנית הראשונה לצורך הקמת 56 מיטות נוספות, וכן עבור שריון סכום לבחינת תכנית למעונות במכללת הגליל המערבי שתוצג בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל.