06/02/18

קול קורא מס' 4 למידה דיגיטלית: היי טק ומדע הנתונים

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת, והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם ליעדי התוכנית הרב-שנתית להשכלה גבוהה של ות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב בתחום ה-BigData ובמדעים הנתונים, ובהמשך למדיניות מל"ג וות"ת להגדלת מספר הסטודנטים בתחומי ההיי-טק, ובמסגרת שיתוף הפעולה עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסיה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה בישראל, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להרחיב את ההיצע של קורסים אקדמיים דיגיטליים ולעודד פיתוחם באמצעות קול קורא מס' 4 ללמידה דיגיטלית, וכן לעודד הפקה ו/או הסבה של קורסים דיגיטליים לשם יצירת מאגר רחב של קורסים רלוונטיים למקצועות ההיי-טק ומדעי הנתונים, שישרת את כלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה. קורסי המאגר יהיו פתוחים לכלל הלומדים, אולם מתן נקודות זכות אקדמיות יתאפשר רק עבור סטודנטים רשומים ובהתאם לתוכניות המאושרות ע"י המל"ג.
  2. לאור האמור לעיל, מחליטה המל"ג לאשר את פרסום הקול הקורא מס' 4 "היי-טק ומדעי הנתונים", אליו יוכלו לגשת כל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.  הקול הקורא מצורף כנספח להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה  (נספח ג' בסוף הפרוטוקול).