04/07/18

קול קורא רביעי חדש ללמידה דיגיטלית (היי-טק ומדעי הנתונים)

בישיבתה ביום 4.7.18 דנה ות"ת בקול קורא רביעי (חדש) ללמידה דיגיטלית (ההי-טק ומדעי הנתונים),

בעקבות פניה של נציגים ממספר מוסדות בנוגע למסלול א' בקול הקורא הרביעי ללמידה דיגיטלית (היי-טק ומדעי הנתונים), אשר פורסם לראשונה ב- 11/2/2018 , הסתבר שלא הוגשו הצעות למסלול א' בקול הקורא. לאחר בחינה מחודשת של אופי והיקף הקורסים המפורטים בנספח ג' לקול הקורא, מחליטה ות"ת לערוך מספר שינויים במסלול א '.

מטרת קול קורא זה הייתה ונשארה ליצור מאגר של קורסים אקדמיים דיגיטליים רלוונטיים למקצועות ההיי-טק ומדעי הנתונים. במסגרת הנוסח החדש של הקול הקורא תבחנה הצעות באותם שני מסלולים:

מסלול א': הפקה ו/או הסבה של קורסי בסיס ושל קורסי ליבה במדעי המחשב מתוך רשימת הקורסים המפורטת בנספח ג' לקול הקורא .

מסלול ב': הפקה ו/או הסבה של קורסי בחירה במדעי המחשב וקורסים במדעי הנתונים.

השינויים המוצעים עבור מסלול א' הוכנסו לאור תובנות שהתקבלו מן המומחים בתחום, ומתוך מטרה לוודא כי המעבר לפדגוגיות למידה חדשניות אינו פוגע באיכות ההוראה ובאופי הרב-גוני שלה, ונעשה באופן הדרגתי ומבוקר, תוך הפקת לקחים .

ות"ת מחליטה לבקש מיו"ר ות"ת להכניס השינויים הנדרשים.

 

השינויים במסלול א':

  • תנאי הסף להגשת בקשות: על הקונסורציום להתחייב להפיק ו/או להסב לכל הפחות 3/2 (שני שלישים) מקורסי הבסיס וקורסי והליבה המפורטים בנספח ג' (לעומת הנוסח בקול הקורא המקורי לפיו על הקונסורציום היה להתחייב להפיק ו/או להסב את כל הקורסים).
  • הקריטריונים לבחירת הזוכים: כפי שנקבע בקול הקורא המקורי, השיפוט יבוצע עבור כל קורס בנפרד כאשר הציון הסופי לקונסורציום יינתן באמצעות שקלול כלל הציונים עבור הקורסים המוצעים. בקול הקורא המחודש הובהר כי, יינתן יתרון לקונסורציום שיציע מספר גדול ככל האפשר של קורסים. על מנת לעודד שת"פ בין-מוסדי, יינתן יתרון גם לקונסורציום רחב, כמו בקול הקורא המקורי. כמו כן, נוסף ציון מינימלי לפיו, בנוגע למסלול א ,'רק קורסים שיקבלו ציון מינימלי של 60 נקודות יילקחו בחשבון לצורך ניקוד ההצעה, כאשר הקריטריונים לשיפוט הינם: הצהרת מוטיבציה של מרצה הקורס בצירוף Demo video (50נק'), אסטרטגיית הלמידה הדיגיטלית (30 נק'), שיתוף-פעולה בין-מוסדי בהפקת הקורס (10 נק'), מערך התמיכה וההערכה ללומדים שאינם סטודנטים רשומים (10 נק').

השינויים במסלול ב':

הארכת מועד ההגשה.