31/10/18

קול קורא שני לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בקול הקורא השני לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, בהמשך לקול הקורא שהופץ למוסדות ביום 31.1.2018 ולהמלצת ועדת ההיגוי להוגנות מגדרית, מחליטה ות"ת לאשר לוועדת ההיגוי לבחור, במסגרת הקול הקורא השני, שלושה פרויקטים רוחביים (ולא שניים, כפי שנקבע בקול הקורא). הוספת הפרויקט השלישי , הוגש ע"י המכללה האקדמית תל חי במסגרת , ההוספה  מתבקשת לאור חשיבות הנושא בו הפרויקט מתמקד.

מקור תקציבי: מימון הפרויקט השלישי, בסך 120 אלף ₪ לשנה למשך שלוש שנים, יגיע מהעודפים התקציביים משנים קודמות הקיימים בסעיף.