10/07/19

"קול קורא" תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי המחקר למדעי הנתונים

בישיבתה ביום 10.7.19 דנה ות"ת בקול קורא תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי גג למחקר במדעי הנתונים, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.11.2019 בנוגע לאישור המלצות ועדת ההיגוי לתכנית ארבע-שנתית לקידום מדעי הנתונים, ובהמשך לתכנית התמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים (להלן "התכנית"), אשר נשלחה למוסדות בחודש ינואר 2019, מחליטה ות"ת לתת תמיכה תוספתית על בסיס תחרותי במרכזי הגג אשר עמדו בתנאי הסף של התכנית ("המסלול המואץ").

סך התקציב לחלוקה על בסיס תחרותי הינו 58 מיליון ₪ בפריסה ארבע-שנתית. מקסימום שנתי לחלוקה: עד ,514 מיליון ₪; מקסימום שנתי למוסד: עד 4 מיליון ₪ (בכפוף ל-matching בגובה 25% מצד המוסד).
אם לא כל הסכום יחולק על ידי ועדת השיפוט הבינ"ל, תועבר היתרה לתכנית למימון מלגות לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים. בנוסף, תישקל בהמשך האפשרות לניצול חלק מן היתרה הנ"ל לטובת העצמת השת"פ המחקרי בתחומי הליבה של מדעי הנתונים בין ישראל וארה"ב במסגרת קרנות המחקר הבילטרליות .BSF/NSF
בחירת הזוכים בקול הקורא התחרותי תעשה על ידי ועדת שיפוט בינ"ל שתמונה ע"י ות"ת. הועדה תורכב מיו"ר ועדת השיפוט והמעקב לחלוקת תקציב על פי עמידה בתנאי סף ("המסלול המואץ") ועוד שני חברים שהינם מומחים בכירים בתחום (כולם מאוניברסיטאות בחו"ל). הרכב מוצע לוועדה יובא לאישור ות"ת. הועדה תפעל בהתאם לתקנון אשר הוראותיו יתאמו את הוראות החלטת ות"ת בדבר נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.
ות"ת מאשרת את פרסום הקול הקורא המצורף להחלטה זו כנספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

———————————————————————————————————————————————————–

נספח ד'

לכבוד: נשיאים/ות, מנכ"לים, רקטורים וסגני/ות נשיא למחקר
מאת: ד"ר נעמי בק, סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות

שלום רב,

הנדון: קול קורא תחרותי לתמיכה תוספתית במרכזי-גג למחקר במדעי הנתונים

בהמשך לתכנית ות"ת לתמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים, אשר נשלחה אליכם בחודש ינואר 2019, , נשלח אליכם בזאת קול קורא לתמיכה תוספתית על בסיס תחרותי במרכזי הגג אשר עמדו בתנאי הסף של התכנית המוזכרת לעיל ("המסלול המואץ").

רעיון מכוון
מטרת הרחבת התכנית ומתן תמיכה תוספתית במרכזי-גג מוסדיים, היא להגביר ולהעמיק את המחקר בתחום מדעי הנתונים, תוך כדי הגברת שיתוף הפעולה בין תת-תחומים שבליבת התחום, ושל המחקר בליבת התחום עם מעטפת התחום ועם תחומי מחקר אחרים. החלק הראשון של התוכנית התמקד בהתנעת תהליכי ההקמה ולכן הסתמך על עמידה בתנאי סף והגשת הצעות בלוח זמנים מהיר. בפניה התחרותית אנחנו מצפים לראות התייחסות מעמיקה יותר לתוכן, למטרות המדעיות, לתהליכים שיביאו להגשמתן, ולהצדקת תהליכים אלו, וזאת תוך שיתוף חברי המרכז החדש בתהליך גיבוש וכתיבת ההצעה. עדיין, המנגנונים להפעלת המרכז יכולים להיות שונים ממוסד אחד למשנהו כמו גם מיזמי ופעילויות המחקר שיקודמו.

התמיכה התחרותית תינתן על בסיס המטרות שהוגדרו בתכנית התמיכה ב"מסלול המואץ", בשינויים קלים, כמפורט מטה:

1. הרחבה והעמקה של המחקר האיכותי בתחומי הליבה של מדעי הנתונים5
2. עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה בין תחומי הליבה במדעי הנתונים
3. תמיכה בהרחבת היכולות של מדעני נתונים שחלק ניכר מעיסוקם בתחומים אחרים כולל עידוד ותמיכה בשת"פ בין-תחומיים חדשים במעטפת התחום6 ומחוצה לה
4. עידוד ותמיכה בשת"פ עם גורמי ציבור (כגון משרדי ממשלה, ביטוח לאומי, רשויות לאומיות) ותעשייה
5. תמיכה טכנית: תשתיתית, חישובית, מקצועית
6. קידום ההוראה על ידי פיתוח קורסים ותוכניות במדעי הנתונים
7. איסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשים

תקציב
סך התקציב לחלוקה על בסיס תחרותי הינו 58 מיליון ₪ בפריסה ארבע-שנתית. מקסימום שנתי לחלוקה: עד ,514 מיליון ₪, מקסימום שנתי למוסד: עד 4 מיליון ₪ (בכפוף ל-matching בגובה 25% מצד המוסד).

תנאי סף להגשת הצעות במסגרת הקול הקורא התחרותי
אוניברסיטת מחקר אשר ועדת השיפוט קבעה כי היא עמדה בתנאי הסף של התכנית לתמיכה בהקמה/ביסוס של מרכזי גג למחקר במדעי הנתונים ("המסלול המואץ").

אופן ההגשה
הדרך להשגת התמיכה התחרותית היא על ידי הגשת הצעה לביצוע של פרויקטים מובנים ו/או פעילויות שונות. פרויקטים/פעילויות אלו יכולים להיות פעילויות חדשות להשגת מטרות 1-7 המפורטות מעלה, או תגבור פרויקטים קיימים להשגת מטרות 4-7. הפרויקטים/פעילויות יכולים לשלב השגת מספר מטרות במסגרתם. כמו כן, אפשר לשלב במסגרת הפרויקטים/פעילויות שת"פ עם מוסדות אקדמיים נוספים (כגון מכללות והאוניברסיטה הפתוחה) ומכוני מחקר חוץ-אוניברסיטאיים. מספר הפרויקטים המותרים להגשה הם 3-6.
כמו בתכנית התמיכה ע"פ תנאי סף ("המסלול המואץ"), גם בקול קורא תחרותי זה הדרישה היא ש-50% מהתקציב המוצע יופנה להשגת מטרות 2-4. בנוסף, לא יוקצה יותר מ-25% להשגת מטרה 6 ו-25% להשגת מטרה 5, וגם זאת רק במקרים שהמחקר המוצע דורש תשתית ייעודית.

בחירת הזוכים
בחירת הזוכים בקול הקורא התחרותי תעשה על ידי ועדת שיפוט בינ"ל שתמונה ע"י ות"ת.

קריטריונים לבחירת הזוכים:

1. ניקוד על בסיס הערכה אינדיבידואלית של הפרויקטים/פעילויות – 80% מהציון הסופי
2. מצוינות מדעית של ההצעה, כולל הצעה למנגנון IP אטרקטיבי – 20% מהציון הסופי

הצעה שתקבל ניקוד משוקלל סופי נמוך מ-70 (בהסתמך על סעיפים א' ו –ב' מעלה) לא תזכה בתמיכה תקציבית. יתר ההצעות יקבלו תקציב פרופורציוני להפרש של ניקודם מ-70, ובכל מקרה לא יותר מ-4 מלש״ח למרכז. במקרה זה, יקבלו מרכזים שכאלה 4 מלש״ח ויתרת התקציב תחולק בין המרכזים הנותרים לפי אותה פרופורציה. התמיכה תהיה בכפוף ל-matching של 25% מצד המוסד.

א. ניקוד על בסיס הערכה אינדיבידואלית של הפרויקטים/פעילויות

שלב ראשון, הציון של כל פרויקט/פעילות יינתן על בסיס הקריטריונים המפורטים בטבלה בעמ' הבא.
בשלב שני, יחושב ציון ממוצע של כל הפרויקטים המרכיבים את ההצעה, כאשר ציון זה משוקלל עבור כל פרויקט/פעילות מוצע/ת על פי חלקו/ה בתקציב הכולל של הצעת המרכז.
הציון הממוצע המשוקלל המתואר לעיל יהווה 80% מציון ההצעה הסופי.
אם פרויקט מסוים מוצע במשותף ע"י מספר מרכזי מחקר המגישים הצעות לקול הקורא התחרותי הוא יופיע בצורה זהה בכל אחת מההצעות, בצירוף פירוט לגבי איזה חלק מתקציבו ישויך לכל מרכז.

טבלה מס' 1: קריטריונים להערכה אינדיבידואלית של כל פרויקט/פעילות מוצע/ת

קריטריון הסבר %
חשיבות המטרות האסטרטגיות ארוכות הטווח שהוגדרו עבור הפרויקט/הפעילות, ותרומתן להשגת מטרות הקול הקורא. פעילות המרכז מתוקצבת ל-4 שנים. עם זאת אנו מעוניינים בפרויקטים עם עתיד התפתחות לטווח כפול מזה. הציון בקריטריון זה יושפע מהערכת חשיבות הפרויקט/הפעילות עבור תחום מדעי הנתונים, כמו גם עבור המדע והחברה באופן כללי, וכן ממידת והיקף שיתוף הפעולה הבינתחומי והבין-מוסדי הנדרש. לבסוף, תילקח בחשבון גם יכולת גיוס עתידי של משאבים נוספים. 1

5

 

חשיבות מטרות הפרויקט/הפעילות שהן ברות השגה בטווח ארבע שנות הפעילות המתוקצבות בתמיכת ות"ת, וחשיבותן להשגת מטרות הקול הקורא. כמו בסעיף מעלה אך לטווח של 4 שנים, כולל הערכת היתכנות של השגת מטרות אלו. הציון בקריטריון זה יושפע ממידת הגיוון והכיסוי של הנושאים השונים בליבת ובמעטפת מדעי הנתונים. 1

5

פרוט תכנית העבודה והאמצעים להשגת מטרות הפרויקט/פעילות דוגמא לפירוט: הקמת קבוצות מחקר בנושא מסוים רב-תחומי, קולות קוראים פנימיים, מלגות לפוסט-דוקטורטים; הקמת מאגרי נתונים נגישים, פיתוח קוד פתוח ושקיפות; התחייבויות מצד השותפים לפרויקט/פעילות, וכד' (כולל לוחות זמנים והערכת עלויות). הניקוד יינתן ביחס לרמת התאמת תכנית העבודה להשגת המטרות: היתכנות האמצעים המוצעים, יעילות דרכי הפעולה המוצעות, ישימות לוח הזמנים, וסבירות העלויות, וזאת בכפיפות לקיום פירוט מספיק. 2

0

איכות ורלבנטיות חברי הצוות האמונים על הובלת הפרויקט הציון בקריטריון זה יורכב מהערכת המחויבות של מובילי הפרויקט (מבחינת הקדשת זמן), כישוריהם (מבחינת הרקע וההישגים המדעיים) והתאמתם להשגת המטרות.
מדדים להצלחה בתום שנתיים וארבע שנים הציון בקריטריון זה יושפע מבהירות ומידת הפירוט של המדדים להצלחה בתום שנתיים וארבע שנים, ומקישורם למטרות, לאמצעים ולתקציבים העומדים לרשות הפרויקט/פעילות. המדדים יכללו תוצרים כגון מאמרים, הגשת הצעות מחקר, תוצרי קוד פתוח ומאגרי מידע. דגש יושם על השניים האחרונים.
התרשמות כללית

 

 

ב. מצוינות מדעית של ההצעה והצעה למנגנון IP אטרקטיבי – 20% מהציון הסופי כמפורט מטה:

קריטריון הסבר %
המצוינות המדעית של ההצעה הכוללת של המוסד הציון בקריטריון זה יושפע מהיקף וממגוון התחומים והפעילויות, ובפרט מהכיסוי המוצע בשילוב ובנפרד של מטרה 1 ומטרות 2-4, ממידת הגיוון והכיסוי של הנושאים השונים בליבת ובמעטפת מדעי הנתונים, ומהערכת יכולתה של התכנית הכוללת לקדם את פעילות המחקר במדעי הנתונים במוסד האקדמי הספציפי, בישראל ובזירה הבינלאומית. 1

5

הצעת מנגנון IP אטרקטיבי הציון בקריטריון זה יושפע מרמת הפשטות, השקיפות והאטרקטיביות של מנגנון ה-IP לטובת מסחור ידע בתחום, בגיבוי הגוף הרלוונטי במוסד (לדוג' חברת מסחור הידע) 5

 

את הבקשות יש לשלוח, באנגלית (לא יותר מ-3 עמ' פר פרויקט/פעילות מוצעת וסך כולל של 20 עמ' להצעה כולה), לכתובת המייל: danielm@che.org.il

תאריך אחרון להגשת הבקשות: 31/12/2019

 


5מדעי הנתונים עוסקים בעקרונות ובפיתוח שיטות לאיסופם, אחסונם וניתוחם של נתונים, להסקה, לחיזוי וליצירת ידע מהם, תוך התייחסות להיבטים אנושיים וחברתיים בתהליך. נושאי המחקר בליבת התהליך (לפי הסדר לעיל) הם: שיטות לאיסוף נתונים על ידי ניסויים, דגימה, כרייה ומנועי חיפוש; שיטות לאחסון, הנגשת הנתונים לניתוח וחישוב (מבוזר) על מערכות בסיסי נתונים/מידע, ושל נתוני עתק. פיתוח מתודולוגיות ניתוח נתונים כגון רשתות עצביות ולמידה עמוקה, למידה על ידי חיזוקים ובקרה מסתגלת, למידה סטטיסטית, והסקה סטטיסטית; זאת על מנת לבנות אלגוריתמים ומודלים למיון וחיזוי, לתיקופם, ניצולם ליצירת ידע והנגשתו (ויזואליזציה); התייחסות לנתונים מיוחדים כגון ניתוח תמונות וראייה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, דיבור ושמיעה. ניתוח רשתות, נתונים אורכיים, נתונים עתיים ומרחביים ונתוני הישרדות. כל זאת, תוך התייחסות להיבטים אתיים ביחס לפרט, כגון פרטיות וחיסיון, ולחברה, כגון הדירות ותקפות השימוש בתוצאות.

6תחומי המעטפת של מדעי הנתונים כוללים: בינה מלאכותית, אופטימיזציה, חקר ביצועים, רובוטיקה, תורת המשחקים, תהליכים סטוכסטיים, אינפורמציה, בקרה, ניתוח אותות, ביו-אינפורמטיקה, ביולוגיה חישובית, רפואה דיגיטלית/מותאמת אשית, אפידמיולוגיה, אקונומטריקה, פסיכומטריקה, סייבר, חישוב קוונטי, ניהול ובניית בסיסי נתונים/מידע.