20/12/05

"לימודי היסוד" ברמת התואר הראשון – החלטת מועצה מישיבתה מיום 20.12.2005

המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא העקרוני של "לימודי היסוד" ברמת התואר הראשון, על פי יוזמתה של

חברת המועצה, פרופ' פנינה קליין.

  1. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי ברמה העקרונית, ראוי שבלימודי התואר הראשון ישולבו, בנוסף ללימודים הדיסציפלינריים, גם "לימודי יסוד", אשר יעשירו את עולמו הרוחני והתרבותי של הסטודנט.
  2. לצורך קידום רעיון זה, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להקים וועדה אשר תבדוק את ההיבטים המרכזיים הקשורים בשילוב לימודי יסוד במסגרת התואר הראשון, תגבש מודל ותמליץ למועצה להשכלה גבוהה כיצד ליישם, הלכה למעשה, את שילובם של לימודי היסוד ברמת התואר הראשון בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
  3. המועצה מבקשת כי בהרכב הוועדה ישתתפו חברים מהמועצה להשכלה גבוהה ואישים בולטים בתחום מדעי הרוח ולימודי היסוד מהמוסדות להשכלה גבוהה.