01/07/15

קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה – דיון בדו"ח הוועדה ובהמלצותיו

א. ות"ת מודה לחברות וחברי הועדה על עבודתם ותרומתם לקידום נושא חשוב זה. הועדה הנוכחית בהרכב זה סיימה את תפקידה, ובהמשך תמונה וועדה בהרכב חדש שתהיה תחת המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה. יושב/ת הראש וחברי/ות הוועדה ימונו במשותף ע"י המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, מל"ג וות"ת.

ב. בהמשך להקמת הועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה ולדיונים בנושא במל"ג ב- 10.9.2013 ובות"ת 11.9.2013 מאשרת ות"ת את ההמלצות הבאות:

  1. ות"ת מברכת על הגשת דוח ההמלצות ותמונת המצב של הועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, ורואה חשיבות גדולה להטמעת הנושא בפעילות השוטפת.
  2. מל"ג דנה בישיבתה ביום 30.6.15 בדוח הועדה והמלצותיה, ות"ת עודכנה בדבר החלטות מל"ג הרלוונטיות.
  3. בהתאם לפירוט בגוף המסמך, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ות"ת מאמצת את ההמלצות הבאות:
  • הכפלה מדורגת על פני זמן בשנים תשע"ז ותשע"ח של מספר המלגות בתכנית המלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות ובכפוף למגבלת התקציב, ופנייה למשרד המדע להצטרף ולהוסיף מתקציבו לתכנית. סה"כ עלות מוערכת לשנת תשע"ז 760 אלף ₪, העלות השנתית במצב הקבוע מוערכת ב- 1,520 אלף ₪.
  • השתתפות בתקצוב התנעה לפעילות של היועצות לנשיא לענייני נשים במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה למשך 3 שנים בשנים תשע"ו-תשע"ח, בגובה 60 אלפי ₪ לשנה למוסד בו לפחות 300 חברי סגל ו-30 אלפי ₪ לשנה למוסד בו פחות מ-300 חברי סגל. סה"כ עלות שנתית עד 1,100 אלף ₪.
  • הקצאת תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הנושא בגובה מקסימלי של 600 אלפי ₪ לשנה, בשנים תשע"ו-תשע"ח.
  • עדכון הקולות הקוראים ותקנוני הועדות השופטות של מלגות ההצטיינות של ות"ת
  • עדכון תקנון מלגת אלון כך שהמוסדות יחויבו שבין המועמדים שיוגשו לבחינה, לפחות כמחצית תהינה נשים אם לא אותרו נשים מתאימות, על המוסדות להראות כי בכל התחומים נעשה מאמץ פרו-אקטיבי לאיתור מועמדות. ות"ת תבחן שוב בעוד שנתיים את עדכון זה.
  • סך העלות של יישום ההמלצות הנ"ל מוערכת בכ- 1,680  אלפי ₪ לתשע"ו, 2,440 אלפי ₪ לתשע"ז, ו3,200 אלפי ₪ לתשע"ח. אם יעלו בהמשך אפשרויות לשיתופי פעולה עם גופים שונים, לצורך יישום המלצות נוספות הכלולות בדו"ח, אשר דורשות תוספת תקציבית בגינם, אלה יידונו בנפרד בות"ת.

 

ג.        במסגרת הדיונים לקראת גיבוש תוכנית החומש הבאה, מבקשת ות"ת לערוך דיון נוסף בנושא.