22/03/16

קידום למידה דיגיטלית ויציאה לקול קורא ראשון למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר edX.org העולמית

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016), כחלק מהדיונים העקרוניים למדיניות לקראת החומש הקרוב, ובהמשך לדיון ולהחלטת ות"ת בנושא מיום 17.2.16, רשמה בפניה מל"ג את המלצת הוות"ת כדלקמן:

  1. לראות כחלק מיעדי החומש הקרוב, חשיבות רבה בקידום משמעותי של הלמידה הדיגיטלית באקדמיה הישראלית, ובסקירת האפשרויות הגלומות בה וביניהן:

א.         כלי לשיפור איכות ההוראה בישראל, ולתרומה לגוף הידע המחקרי בנושא שימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות לצורך שיפור איכות ההוראה

ב.         יכולת ליצור שיתופי פעולה בין-מוסדיים בישראל ביצירת קורסים ובהוראה, לאפשר התמחויות מוסדיות, ולחשוף מספר רב של סטודנטים למרצים מובילים.

ג.          הנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסיה בישראל וכן לפלחים רחבים של האוכלוסיה בעולם

ד.         חיזוק וביסוס מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם בזירה הגלובלית והנגשת הידע הישראלי לעולם

  1. בהתאם לכך, לקדם בחומש הקרוב את הנושא באמצעות שני ערוצים מרכזיים:

2.1        עידוד פיתוח קורסים אקדמיים וחומרי למידה דיגיטליים, אשר יהיו פתוחים לקהל הרחב בעולם כולו.

2.2        השמת קורסים דיגיטליים על פלטפורמה לאומית עבור מדינת ישראל, אשר תשמש את המוסדות להשכלה גבוהה בקורסים אקדמיים מקוונים וחומרי למידה דיגיטליים בעברית, בערבית ובאנגלית.

  1. כצעד ראשון, רושמת בפניה מל"ג, כי תתבצע יציאה משותפת עם "ישראל דיגיטלית" בקול הקורא המצ"ב להחלטה זו – למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר edX.org העולמית.

מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו, ולפעול למיצוי הפוטנציאל הגלום בלמידה הדיגיטלית. לצורך בחינת הסוגיות האקדמיות בנושא, מל"ג מבקשת לקבל בהמשך הצעה למינוי ועדה מלווה אקדמית לנושא.