07/11/17

קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטה העברית בניגוד להחלטות המל"ג מיום 12.12.2006 ומיום 26.7.2011 – ערעור האוניברסיטה

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 31.10.2017 בנושא קיום לימודים מחוץ לקמפוס האוניברסיטה העברית בניגוד להחלטת המל"ג. לאחר ששמעה את נימוקי המוסד בערעור שהגיש על החלטת המל"ג מיום 12.9.2017 שעניינה תוכנית הלימודים לתואר שני (MBA) במינהל עסקים למנהלים המתקיימת בחלקה בתל-אביב, מחליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה, כלהלן:

  1. לאפשר לאוניברסיטה העברית לקיים את הלימודים בתוכנית האמורה בתל אביב רק לסטודנטים הלומדים בה כעת ועתידים לסיים את לימודיהם במרץ 2018, זאת כדי להימנע מפגיעה בסטודנטים עצמם וכן במקומות עמם נערכה התקשרות לביצוע ההתנסות המעשית של הסטודנטים (כגון: קרנות הון סיכון) הנמצאות באזור תל אביב.
  2. בהתאם להחלטות המל"ג בנוגע ללימודים מחוץ לקמפוס, האוניברסיטה רשאית לקיים את הלימודים בתוכנית ה – Executive MBAבקמפוס הראשי של האוניברסיטה בירושלים.