20/06/17

קיום לימודים מחוץ לקמפוס בקריה האקדמית אונו בניגוד להחלטת המל"ג מיום 12.12.2006 ומיום 26.7.2011

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 17.5.2017 בדבר  קיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי של הקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת המל"ג מיום 12.12.2006 ומיום 26.7.2011 והיא מחליטה כדלקמן:

  1. לראות בחומרה את קיום הלימודים של הקריה האקדמית אונו מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד בניגוד להחלטות המל"ג.
  2. על הקריה האקדמית אונו לחדול מקיום לימודים אקדמיים בבניין מורד באור יהודה החל משנה"ל תשע"ח, ולקלוט את הסטודנטים שלמדו בבניין מורד בקמפוס הראשי של הקריה.