12/12/06

קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס של המוסדות להשכלה גבוהה- החלטת המועצה מיום 12.12.2006

  1. המועצה להשכלה גבוהה קיימה דיון בישיבתה שהתקיימה בתאריך 12.12.2006 בסוגיה של קיום לימודים אקדמיים לתואר או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי, מחוץ לקמפוס הראשי של המוסדות להשכלה גבוהה, כשלנגד עיניה הונחו נתונים ומידע שביקשה המועצה להשכלה גבוהה מהמוסדות להשכלה גבוהה על הנושא (עמדת המוסדות, ההנמקות לעמדה, היקף התופעה, תוכניות הלימודים המתקיימות מחוץ לקמפוס וכיו"ב).
  2. לדיון במליאת המועצה להשכלה גבוהה הוזמנו -לבקשתם- נציג הטכניון ונציגי הקריה האקדמית אונו, כדי להציג את עמדת מוסדותיהם בשאלה של קיום לימודים אקדמיים לתואר או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי, מחוץ לקמפוס הראשי.
  3. בסיום הדיון החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי היא דבקה בעמדתה העקרונית שרווחה בשנים החולפות לפיה, מתוך נימוקים אקדמיים (שאלת יכולתו של המוסד להשכלה גבוהה לקיים מחוץ לקמפוס פעילות אקדמית זהה ברמתה לפעילות האקדמית השוררת בקמפוס הראשי) ומתוך שיקולים תכנוניים (התפתחות מערכת ההשכלה הגבוהה, שיקולים של צורך לאומי, פריסה גיאוגרפית וסוגיות של "מרכז" ו"פריפריה") – לא יקיימו המוסדות להשכלה גבוהה לימודים אקדמיים או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי מחוץ לקמפוס שלהם, זולת אם אישרה זאת המועצה להשכלה גבוהה ובתנאים שאישרה.
  4. חרף עמדה עקרונית זו, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי, מוסדות להשכלה גבוהה המבקשים לקבל מהמועצה אישור לקיים לימודים אקדמיים או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי מחוץ לקמפוס, יוכלו להגיש בקשה מסודרת ומפורטת למועצה להשכלה גבוהה, בה ינמקו את הייחוד וההצדקה הקיימים בעיניהם להפעלת לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס.
  5. המועצה להשכלה גבוהה תדון בבוא העת בבקשות ספציפיות אלה ותחליט, אם יש מקום לחרוג ממדיניותה העקרונית ולאשר למוסד להשכלה גבוהה לקיים לימודים אקדמיים או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי מחוץ לקמפוס.