26/07/11

קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס של המוסדות להשכלה גבוהה – החלטת המועצה מיום 26.7.11

קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס של המוסדות להשכלה גבוהה – החלטת המועצה מיום 26.7.11

  1. בישיבתה שהתקיימה ביום 26.7.2011 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה של המל"ג (מיום 5.7.2011) בעניין אכיפת ההחלטה של המל"ג מיום 12.12.2006 בדבר איסור קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס.
  2. בתום הדיון אימצה המל"ג את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה והחליטה לפעול לאכיפת החלטתה משנת 2006 בדבר איסור קיום לימודים מחוץ לקמפוס ככתבה וכלשונה, ובתוך זה- לפנות לכלל המוסדות להשכלה גבוהה (פעם נוספת) ולעדכן אותם על החלטת המל"ג, כאמור, ועל החובה למלא אחריה.
  3. כן הוחלט לפנות למוסדות להשכלה גבוהה המקיימים תוכניות אקדמיות מחוץ לקמפוס ללא אישור מל"ג ולהודיע להם כי המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את היותם במצב של הפרת החלטה שלה.
  4. המועצה מורה לאותם מוסדות להשכלה גבוהה, המקיימים תכניות מחוץ לקמפוס ללא אישור מל"ג, להגיש למועצה להשכלה גבוהה בתוך 45 יום, בקשה לקבלת אישור לקיים את התוכניות הנדונות מחוץ לקמפוס. מוסדות אלה יצטרכו להציג את הנימוקים המיוחדים שלדעתם מצדיקים קיום התכניות מחוץ לקמפוס. המוסדות להשכלה גבוהה האמורים יגישו בקשות למל"ג בהן יוכיחו כי התוכניות מחוץ לקמפוס זהות לתוכניות בקמפוס ועומדות על רמה אקדמית זהה (מבחינת תנאי קבלה, תכנים, סגל, תשתיות ודרישות לתואר). המוסדות יגישו בקשות מנומקות ובהם נתונים על תכני הלימודים, סגל ותשתיות. מוסד שיבחר שלא להגיש בקשה כאמור, ייאלץ לסגור את תכנית הלימודים מחוץ לקמפוס ולא לרשום סטודנטים חדשים לשנה"ל הקרובה.
  5. כן בקשה המועצה להבהיר לאותם מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס שלא באישור מל"ג כי, לא מן הנמנע, שתוכניות הלימודים לא תאושרנה בסוף התהליך על ידי המל"ג והן תיסגרנה.
  6. הבקשות תיבדקנה ותובאנה לדיון בות"ת לא יאוחר מ- 90 יום לאחר קבלתן במלואן. מל"ג תדון בבקשות עם קבלת המלצת ות"ת.
  7. מוסד להשכלה גבוהה, המקיים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס שלא באישור מל"ג, אשר לא יגיש בקשה בפירוט הנדרש כאמור לעיל או לא יודיע על סגירת התכנית כאמור, תקפיא מל"ג את הטיפול בתוכניות שלו הנמצאות בבדיקה ואף תשקול הפעלת אמצעים נוספים העומדים לרשותה או לרשות ות"ת, כנגדו.