03/03/15

קיום תוכניות לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסיה הכללית

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015) דנה המועצה  באפשרות קיום תוכניות לימודים בהפרדה מגדרית לאוכלוסייה הכללית. המועצה אימצה את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי, והחליטה כלהלן:

  1. 1. בבסיסה של מערכת ההשכלה הגבוהה עומדים ערכים של שוויון, פלורליזם ושמירה על כבוד האדם.
  2. 2. לימודים בהפרדה מגדרית הם חריג ומתקיימים רק במוסדות שיועדו לכך מלכתחילה, או במסגרות המיועדות לאוכלוסייה החרדית. החלטת המועצה לאפשר קיומם של לימודים נפרדים לסטודנטים וסטודנטיות באוכלוסייה החרדית, נועדה לענות על האתגרים בתהליך שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה, והיא תוצאה של הבנה כי רק הכרה בחסמים אלה, הכוללים חסמים תרבותיים וחברתיים, כלכליים- וסוציו אקונומיים וכן חסמים של פערים לימודיים, תאפשר שילובה בהשכלה הגבוהה. המועצה אישרה לפיכך, תוכניות מופרדות לחרדים תחת מגבלות ובקרות ולזמן קצוב.
  3. 3. על כן ככל שאין המדובר במקרים הנ"ל, אין מקום לאפשר פתיחת תוכניות שיש בהן הדרה של קבוצות אוכלוסייה על בסיס דת, גזע או מין. הדרה כאמור אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות אלה.
  4. 4. לאור האמור מחליטה המועצה שלא לאשר פתיחת תוכניות בהפרדה מגדרית ובפרט, שלא לאשר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ארגוני לנשים.