19/05/15

קיום תוכניות לימודים מיוחדות למגזר החרדי ללא אישור המל"ג במכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 18.3.2015 בדבר קיום תוכניות לימודים מיוחדות למגזר החרדי, ללא אישור המל"ג במכללה האקדמית צפת, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להדגיש כי גם כאשר מדובר במשימות לאומיות יש להקפיד הקפדה יתרה על כללי המל"ג, ולפעול בהתאם להחלטות המל"ג.
  2. לראות בחומרה אי הקפדה על כללי המל"ג ופתיחת תוכניות ללא קבלת אישור המל"ג, ושלא בהתאם להחלטותיה.
  3. המכללה נדרשת להגיש בהקדם האפשרי את פירוט התוכניות המתקיימות למגזר החרדי, ללא אישור המל"ג, ואת מספרי הסטודנטים בכל תוכנית. לאחר מכן, תדון המל"ג גם בהתייחס לסנקציות בעניין זה.
  4. לא לאשר רישום סטודנטים חדשים ופתיחת מחזורי לימוד חדשים לתוכניות לימודים המיוחדות למגזר החרדי (הן לבנים והן לבנות) במכללה האקדמית צפת. הסטודנטים שהחלו ללמוד בתוכניות אלה בשנה"ל תשע"ה יוכלו לסיים לימודיהם.
  5. אין באמור לעיל בכדי למנוע את אפשרות המוסד להגיש בקשות חדשות לפתיחת תוכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות, בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה בנושא.