14/07/15

קיום תוכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסיה מוגדרות ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת המל"ג בדבר פריסת הלימודים על פני השבוע במכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (15.7.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 28.6.2015 בדבר קיום תוכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת המל"ג במכללה האקדמית בית ברל במסגרת התוכנית לתואר ראשון (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי, וכן בדבר פריסת הלימודים על פני השבוע של תוכנית הלימודים, ומחליטה כלהלן:

  1. לרשום לפניה את הודעתה של נשיאת המוסד לפיה מדובר בתוכניות ותיקות המתקיימות זה שנים רבות במכללה באישור ובתמיכת משרד החינוך, ומרגע שהובן כי התוכניות מתנהלות שלא בהתאם להחלטות מל"ג (אשר התקבלו לאחר פתיחתן) לקחה הנהלת המכללה אחריות בנושא, ופעלה מיידית לתיקון ההפרה. כמו כן מסרה נשיאת המכללה כי הסטנדרטים האקדמיים והניהוליים הנוכחיים הנהוגים במכללה האקדמית בית ברל אינם עולים בקנה אחד עם חריגות והפרות של החלטות מל"ג.
  2. המועצה רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד, ומציינת את חשיבות ההקפדה על קיום כללי המל"ג והתנהלות בהתאם להחלטותיה.
  3. המועצה מבקשת מוועדת המשנה התחומית לבחון את בקשת המוסד המפורטת לתיקון התוכניות והשינויים המוצעים בהן, ככל שאינם תואמים לחלוטין את המתכונת הרגילה.
  4. למען הסר ספק, המכללה אינה רשאית לקיים את התוכניות במתכונת מיוחדת עד לקבלת אישור המל"ג ובכפוף לו, ככל שיתקבל.