08/08/17

קיום תוכנית לימודים בהפרדה מגדרית לתואר שני בחוג לניהול וארגון מערכות חינוך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 20.6.2017 בנושא קיום תוכנית לימודים בהפרדה מגדרית לתואר שני בחוג לניהול וארגון מערכות חינוך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון בניגוד להחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה והיא , והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את העובדה כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון מקיימת תוכנית לימודים בניגוד להחלטות המל"ג בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה.
  2. על המכללה לחדול מידית מקיום תוכנית לימודים לתואר שני בהפרדה מגדרית.
  3. המכללה מתבקשת לאפשר לסטודנטים שהחלו ללמוד בתוכנית בהפרדה מגדרית, להשתלב בתוכנית הרגילה במכללה לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך. מובן כי במידה שיהיו סטודנטים אשר לא יהיו מעוניינים להשתלב בתוכנית הרגילה, על המכללה להחזיר להם את שכר הלימוד ששולם על ידם.
  4. המל"ג חוזרת ומדגישה כי על פי החלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה, לא תאושרנה פתיחת תוכניות לתארים מתקדמים בהפרדה מגדרית לאוכלוסייה החרדית.
  5. למרות שמדובר בהפרה ראשונה של המכללה הנדונה במל"ג, מדובר בהפרה חמורה ולכן, המל"ג מחליטה להטיל סנקציה על המוסד ולא לאפשר פתיחת תוכניות חדשות לחרדים בשנה"ל תשע"ח.