19/05/15

קיום תוכנית לימודים מיוחדת למגזר החרדי ללא אישור המל"ג במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 18.3.2015 בעניין קיום תוכנית לימודים מיוחדת למגזר החרדי לקראת תואר ראשון במערכות מידע ניהוליות, ללא אישור המל"ג במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, והיא ומחליטה כלהלן:

  1. לרשום לפניה את הצהרת המוסד (מכתב מנכ"ל המכללה מיום 24.2.2015) לפיה:
  • א. התוכנית הועברה לאחריותו במסגרת העברת הפעילות של המרכז האקדמי דן למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה כמו שהיא מהמרכז האקדמי דן, והוא מצדו פעל בהתאם להתחייבותו כלפי המל"ג כי סטודנטים של המרכז האקדמי דן לא יפגעו כתוצאה מההחלטה על העברת הפעילות למל"א, וכל זכויותיהם ישמרו. לפיכך, המוסד מאפשר לסטודנטים בתכנית לחרדים בניהול מערכות מידע אשר הועברו למל"א במסגרת העברת הפעילות מה"מרכז האקדמי דן" לסיים לימודיהם במסגרת בה החלו ללמוד.
  • ב. המוסד אינו מקיים תוכניות נוספות לחרדים מלבד המכינה הקדם אקדמית, ואינו רושם תלמידים חדשים לתוכנית.
  • ג. מאז העברת פעילות המרכז האקדמי דן למל"א הסטודנטים החרדים לומדים במכינה קדם אקדמית המאושרת ע"י מרמנ"ת, ובסיום לימודי המכינה משתלבים בלימודים האקדמיים בכיתה הרגילה הפועלת במל"א.
  1. בהתאם לכך ובשל הנסיבות המיוחדות המתוארות לעיל, ועל אף שהמוסד לא היה רשאי לקיים את התוכנית ללא אישור המל"ג, המל"ג סבורה כי יש בכל האמור כדי להוות, לפנים משורת הדין, נסיבות חריגות מקלות ולכן לא מצאה לעת הזו צורך לקבוע סנקציה.
  2. המל"ג חוזרת ומדגישה בפני המוסדות את הצורך בקבלת אישור מפורש לכל תוכנית לאוכלוסיה מיוחדת, תוך הקפדה על כללי המל"ג והחלטותיה.