10/01/17

קיום תוכנית לימודים נפרדת על בסיס מגזרי לכיתת "תבונה", בתוך המסגרות החרדיות במרכז האקדמי לב, בניגוד להחלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה – הבהרות

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 28.6.2016 בדבר פרסום ורישום סטודנטיות לכיתת "תבונה" בהפרדה על בסיס מגזרי בתוך המסגרות החרדיות, במרכז האקדמי לב והיא החליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רואה בפתיחת כיתת "תבונה" במסגרת המח"ר במרכז האקדמי לב הפרה של החלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא "שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה – הבהרות", לפיה ההרשמה למסלולי הלימוד במסגרות חרדים תהיה פתוחה לכל מי שיהיה מעוניין ללמוד בו, ללא כל הפלייה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה איננה מקבלת את טענת המוסד לפיה ההפרדה בין כיתת "דעת" לכיתת "תבונה" נעשית על בסיס רמת ההכשרה האקדמית של הנשים ולא על בסיס השתייכות למגזר זה או אחר, שכן טענה זו איננה עולה בקנה אחד עם מידע שמסר המוסד לפונות שביקשו להירשם לתוכנית, לפיו ההפרדה מקורה בהשתייכות מגזרית בתוך החברה החרדית.
  3. ככל שיש פער לימודי בין הסטודנטיות במח"ר, הנובע מרקע לימודי אחר, על המוסד לטפל בו במסגרת המכינה הקדם אקדמית.
  4. נוכח האמור לעיל, על המרכז האקדמי לב לחדול מקיום ההפרדה בין כיתות "דעת" ל"תבונה" החל משנת הלימודים תשע"ז. על המוסד לקחת אחריות על התנהלותו, לחדול לאלתר מפרסום התוכניות הנפרדות ומרישום סטודנטיות אליהן, ולדווח למל"ג על סגירת התוכניות הנפרדות, לרבות עדכון הסטודנטיות שנרשמו זה מכבר לתוכניות הנפרדות, זאת לא יאוחר מיום 10.7.2016.
  5. למרות חומרת ההפרה המועצה נמנעת, בשלב זה, מנקיטת סנקציה כלפי המוסד. זאת מכיוון שמדובר בהפרה ראשונה של המוסד שנדונה בוועדה. יחד עם זאת, ההפרה תירשם ובמידה שתתרחש הפרה נוספת של החלטות הות"ת והמל"ג והנחיותיהן – תילקח גם הפרה זו בחשבון.