24/06/20

קיצוץ בתקציב מינהל התאגיד

  1. ביום 24.6.2020 דנה ות"ת בהצעת הקיצוץ בתקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2020, בעקבות החלטת הממשלה בנושא זה מיום 31 במאי 2020.
  1. ות"ת מחליטה לאשר קיצוץ בסך 576,000 ₪ בסעיפי התקציב הבאים המופיעים בטבלה המצורפת כנספח א' להחלטה זו ("הצעת תקציב מעודכנת של מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2020"), ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה:

 

א. הפעלת ועדות אקדמיות – קיצוץ סך של 200,000 ₪.

ב. פעילות ועדות הערכת איכות – קיצוץ סך של 150,000 ₪.

ג. פעילות קשרי חוץ ובינלאומיות – קיצוץ סך של 100,000 ₪.

ד. פעילות רווחה – קיצוץ סך של 70,000 ₪.

ה. הדרכה והשתלמויות – קיצוץ סך של 56,000 ₪.

 

נספח להחלטה