08/04/14

קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד להשכלה גבוהה התאמות בהתייחס למוסדות שבקשתם להיתר נרשמה אך טרם התקבלה החלטה – החלטת מל"ג מיום 8.4.2014

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014) ובהמשך להחלטה מס' 541/12 מיום 15.10.2013 בדבר החלת הקריטריונים שבנדון על מוסדות שבקשתם להיתר נרשמה אך טרם התקבלה החלטה בעניינם, ולאחר שהובאו בפניה התייחסויות שבעת המוסדות הרלוונטיים לעניין החלת הקריטריונים על בקשתם באופן ספציפי בנושא, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על ההתאמות הבאות בהתייחס למוסדות אלה:

נספח 1 סעיף 6:

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 11.2.2014 בנושא "רשת הבטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה גבוהה" מובהר כי מספר הסטודנטים שיקלוט המוסד לא יעלה על מספר הסטודנטים שעבורם יוכל להציג רשת בטחון עבור כל תוכנית. בכל מקרה, מספר הסטודנטים יתבסס על ניתוח ביקושים אפשריים שיוגש למל"ג בהתייחס לתחום ולאזור הגאוגרפי של המוסד.

נספח 1 סעיף 13:

על המוסד לעמוד בהחלטת מל"ג מיום 11.2.2014 בנושא "רשת הבטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה גבוהה".

הצגת רשת הבטחון הינה תנאי בסיסי והכרחי לרישום הבקשה.

נספח 4 סעיף 1:

  • קבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה מותנית בכך שסה"כ משרות הסגל האקדמי הבכיר במוסד לא יפחת משווה ערך 10 משרות מלאות.
  • הגשת בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה תהיה מלווה בהגשת בקשה לפתיחת שלוש תוכניות לימוד לפחות, כאשר המוסד יציג בכל אחת מהתוכניות שווה ערך ל-3 משרות מלאות לפחות של סגל אקדמי בכיר (לא כולל נשיא המוסד).
  • יודגש כי האמור בסעיפים א-ב לעיל הינו בכפוף לכך שהיקף המשרה של חבר סגל אקדמי בכיר לא יפחת מ-50% משרה.
  • בשלב הגשת הבקשה, חבר סגל אקדמי בכיר, לא ייחשב במניין הסגל האקדמי הבכיר הדרוש לקיום תוכנית במוסד הנדון, כאשר משרתו נחשבת למניין הסגל האקדמי הבכיר בדרישות לקיום תוכנית במוסד אחר.
  • לצורך ספירת מינימום חברי סגל בתוכנית חייב חבר הסגל להיות במעמד של סגל אקדמי בכיר לפחות חמש שנים ובדרגה אקדמית של מרצה בכיר לפחות.
  • יצוין,  כי הפעלת ועדות בודקות של תוכניות לימודים, אשר טרם מונו להן ועדות בדיקה עד להחלטת המועצה מיום 15.10.2013, תחל רק לאחר שהמוסד יימצא כעומד בתנאים שנקבעו בהחלטה זו בכפוף להבהרות דלעיל. המועצה בדעה כי אין מקום להבהרות או שינויים ביתר הקריטריונים שנקבעו בהחלטה, הואיל והם מהותיים להבטחת קיומו של מוסד ראוי ואיתן להשכלה גבוהה.