10/07/19

קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית ברכיב הפרסומים של מודל התקצוב של ות"ת – תוספת זמן להיערכות

בישיבת ות"ת ב- 10.7.19 דנה ות"ת בנושא קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית ברכיב הפרסומים במודל התקצוב של ות”ת, בהמשך להחלטתה מיום , 14.12.2017 מחליטה ות"ת על מתן ארכה של שנה נוספת (החל מיום 14.12.2018), לכתבי-העת שטרם הסדירו באופן מלא את תהליך העמידה בקריטריונים שקבעה הות"ת לצורך הכללה במודל התקצוב.