03/04/19

קריטריונים תלויי צרכים עבור סיוע חד"פ לשדרוג תשתיות ופיתוח פיזי בעת מעבר של מכללות לחינוך לאחריות ות"ת והצעה לעדכון החלטת ות"ת בעניין מעבר המכללה האקדמית הרצוג לתכנון ותקצוב ות"ת

הקצאת תקציבי סיוע חד פעמיים בעת מעבר מכללות לחינוך לות"ת
בישיבתה ביום ה3.4.19 דנה ות"ת בסיוע חד"פ בשדרוג תשתיות ופיתוח פיזי למכללות לחינוך המתאחדות ועוברות לות"ת, ככלל לצורך הקצאת תקציבי סיוע חד פעמיים בתחום שדרוג תשתיות ופיתוח פיזי בעת מעבר של מכללות לחינוך לאחריות ות"ת, מחליטה ות"ת על קריטריונים תלויי צרכים:
א. עבור מכללה אשר צרכיה הינם בתחום שדרוג תשתיות קיימות והרחבתן- הקצאת 10 מיליון ₪.
ב. עבור מכללה אשר צרכיה הינם העברת ו/או הקמת קמפוס חדש- הקצאת 20 מיליון ₪.
במקרים מיוחדים ובמידת הצורך, חריגה מקריטריונים אלו תובא לאישור ות"ת.
יובהר כי האמור מתייחס גם למוסדות שיעברו במסגרת איחוד, כאשר התקציב הינו למוסד המאוחד. התקצוב יבוצע מתוך המשאבים המיועדים לאיחוד ומעבר מכללות לחינוך לות"ת אשר נתקבלו במסגרת התכנית הרב-שנתית מהאוצר, וככל שאלו ישנם.
מעבר המכללה האקדמית הרצוג לתכנון ותקצוב ות"ת
ביום ה-3.4.19 דנה ות"ת בהיבטים התקציביים במסגרת מעבר המכללה האקדמית הרצוג מתכנון ותקצוב משרד החינוך לתכנון ותקצוב ות"ת והחליטה:
א. החלטת ות"ת מיום ה-31.10.18 תעודכן כך שבתנאים המצטברים מן ההיבט התקציבי, עבור המשאבים העוברים ממשרד החינוך יותנה בחתימה על הסכם עם משרד החינוך לפיו המשאבים אשר יעברו לות"ת בבסיס התקציב יחד עם המכללה, לא יפחתו מממוצע תקציב המכללה בשנים תשע"ז-תשע"ח תוך החלת קיצוצים אשר חלו בבסיס תקציב המכללות לחינוך במסגרת הקיצוצים הרוחביים בתקציב המדינה. חתימה על הסכם זה תהווה תנאי לכניסת האישור לתוקף.
ב. לאור הקריטריונים להקצאת תקציבי סיוע חד פעמיים בעת מעבר לות"ת ובהמשך להחלטת ות"ת מיום ה31.10.18, יוקצו למכללה האקדמית הרצוג לאחר מעברה לות"ת 10 מיליון ₪ באופן חד פעמי לטובת שדרוג תשתיות ופיתוח פיזי מתוך התקציב המיועד לאיחוד ומעבר מכללות לחינוך לות"ת. אישור הפרויקטים הספציפיים של המכללה יבוצע לאחר מעבר המכללה בפועל ובהתאם לנהלי ות"ת.