28/06/17

קרנות מחקר – מתווה תקציבי רב-שנתי ואישור מתווה תקציבי רב-שנתי לקרן הלאומית למדע ול-BSF

ות"ת מאמצת את המתווה הרב-שנתי תשע"ז-תשפ"ב של קרנות מחקר שהוצג במסמך, בכפוף לתוספות שלהלן:

 1. הקרן הלאומית למדע –
 • ות"ת מאשרת את המתווה התקציבי הרב שנתי לקרן, כמפורט להלן (מיליוני ₪):
  תשע"ו- ביצוע תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תוספת מצטברת
ע"ז-פ"ב
הקרן הלאומית למדע 406.9 446.8 492.0 515.0 538.0 558.0 578.0 686.4

 

 • הנהלת הקרן מתבקשת להגיש לות"ת מתווה תקציבי מפורט העומד ביעדים של הגדלת פעילות הקרן (תכניות ליבה ללא מענקי ציוד) לסך של 578.0 מיליון ₪ בתשפ"ב.
 • התוספות לתקציב הליבה של הקרן בתשע"ח כוללות גם תקציב עבור תכנית מענקי הקישור (Glue Grants) שתעמוד במצב יציב על כ-4.0 מיליון ₪. בשלב זה, מאשרת ות"ת את פתיחת המחזור הראשון למענקים אלה בתשע"ח, ובהמשך יבחן נושא זה לעומקו ע"י האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות, והמלצותיו יובאו בהמשך לדיון בות"ת.
 • יישום החלטה זו, בכל הנוגע לקרן הלאומית למדע ולקרן הביו-רפואית, מותנה בעדכון המוסדות המנהלים של הקרן ובשיתופם בהחלטות הנהלת הקרן כנדרש, וכן בקביעת מסגרת עבודה משותפת ונהלי עבודה מוסכמים בין ות"ת והקרן. 

הקרן הביו-רפואית –

 • כדי ליעל את התיאום ושיתוף הפעולה בין ות"ת והקרן הלאומית למדע בהיבט של תפעול התכניות הביו רפואיות, מחליטה ות"ת להגמיש את השתתפותה בקרן הביו-רפואית, ולאפשר להנהלת הקרן הלאומית למדע להשתמש בהשתתפות ות"ת למימון התכניות בתחום המחקר הביו-רפואי בהתאם לשיקול דעתה, בכפוף להבאת התכניות לידיעת ולאישור המוסדות המוסמכים בקרן. התכנית למימוש התקציב הביו-רפואי עד תשפ"ב תוגש לות"ת במסגרת המתווה הרב שנתי שיוגש ע"י הקרן הלאומית למדע.
 • הקרן הביו-רפואית תתוקצב ע"י ות"ת בשנים תשע"ח-תשפ"ב בסכום גלובלי של 10.1 מיליון ₪ בשנה (במחירי תקציב תשע"ז מקורי), כאשר מדי שנה תדווח הקרן לות"ת על תקציב הפעילות בקרן ועל ביצוע הפעילות. 

 

 1. ה-BSF
 • ות"ת מאשרת את המתווה התקציבי הרב-שנתי לקרן כמפורט להלן (מיליוני ₪):
  תשע"ו – ביצוע תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תוספת מצטברת
ע"ז-פ"ב
BSF 5.7 24.5 33.7 35.5 36.4 37.5 38.3 171.7

 

 • הנהלת הקרן מתבקשת להגיש לות"ת מתווה תקציבי מפורט אשר עומד ביעד של הגדלת פעילות הקרן (תכניות ליבה ותוספות ללא מענקי ציוד) לסך של 38.3 מיליון ₪ בתשפ"ב.
 • היות שהמתווה המוצע יוצר גירעונות משמעותיים בשנים תשע"ח ותשע"ט, ימומנו גירעונות אלה באמצעות "הלוואות תקציביות" מתכניות, שקצב הביצוע שלהם איטי. הלוואות אלה יוחזרו לתכניות המקוריות בשנות המתווה המאוחרות.
 • תקצוב הקרן מתשע"ח ואילך מותנה במציאת הסדר לגבי ייצוגה של ות"ת בוועד המנהל (Board of Governors), וכן בקביעת מסגרת עבודה משותפת ונהלי עבודה מוסכמים בין ות"ת וה-BSF.
 1. לאור הדיון שהתקיים בות"ת ב-28.6.17 והצגת החוסרים, מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי שלה, לפנות למשרד האוצר ולבקש תוספת שנתית, על מנת שאפשר יהיה לתת מענה לגידולים האקסוגניים בעלויות ה-Horizon 2020 שלא על חשבון התפתחות קרנות המחקר האחרות.