13/03/19

בקשת האוניברסיטה העברית לקיים את תכנית הלימודים לתואר שני במדיניות ציבורית (בהתאם להחלטת מל"ג בנושא תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות)

היו"ר הציגה את הצעת ההחלטה כמופיע במסמך מס' 4477

בישיבתה ביום 13.3.2019 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לקיים כיתה נפרדת לבכירים במגזר הציבורי בתכנית הלימודים לתואר שני במדיניות ציבורית לבכירים, זאת בהתאם להחלטות המל"ג בנושא "תכניות מבדלות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות".
הואיל והנימוקים שהציגה האוניברסיטה אינם מצדיקים קיום כיתה נפרדת לבכירים במגזר הציבורי וכן לא הוכח כי אין באפשרות האוניברסיטה לקיים לימודים אלה במסגרת תכנית הפתוחה לציבור, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג שלא לאשר את הבקשה.