23/03/10

רגולציה כאמצעי לשמירה על אוטונומיה – החלטת מועצה מיום 23.3.2010

המועצה להשכלה גבוהה דנה בנייר העמדה שהוגש על ידי הוועדה לפיקוח ואכיפה בנושא "רגולציה כאמצעי לשמירה על אוטונומיה".

חברי המל"ג ביקשו להוסיף לרשימת הנושאים המרכזיים בהם נדרשת הגברת אכיפה למול המוסדות להשכלה גבוהה, גם חריגה של מוסדות מהתנאים שנקבעו בפתיחת תוכנית אקדמית והפעלתה במוסד.

כמו כן אישרה המל"ג את ההצעה לנוהל טיפול המל"ג והות"ת בחריגות שימצאו במוסדות להשכלה גבוהה כדלקמן:

שלב 1: איתור חריגה במוסד להשכלה גבוהה.

במידה והמידע לגבי החריגה הועבר ישירות לוועדה לפיקוח ואכיפה (פניה ממוסדות, פניות ציבור וכד'), יועבר הנושא לטיפול ראשוני לאגף הרלוונטי במינהל מל"ג ות"ת, שהנושא מצוי בתחום אחריותו.

במידה והחריגה אותרה על ידי אחד מאגפי מל"ג וות"ת, הנושא יטופל ישירות על ידם כפי שמפורט בשלב 2.

שלב 2: פניות מטעם האגף הרלוונטי במינהל מל"ג/ות"ת למוסד, תוך התייחסות ממוקדת לחריגה. האגף המטפל יידע וייכתב גם את הוועדה לפיקוח ואכיפה בכל פניותיו למוסד.

המוסד יתבקש להגיב לפניה בתוך חודש ימים.

שלב 3: במידה והחריגה לא תוקנה בעקבות הפניה הראשונית, יועברו הממצאים, ההתכתבויות ושאר הפרטים הרלוונטים, לוועדה לפיקוח ואכיפה.

שלב 4: דיון במסגרת הוועדה לפיקוח ואכיפה, כולל בדיקת הנתונים, הבהרתם ומתן זכות טיעון למוסד במידת הצורך. הוועדה תמליץ על המשך טיפול ו/או נקיטת סנקציה בנושא, תוך קביעת לוח זמנים מחייב.

שלב 5: בהתאם לצורך, העברת ההמלצות לאישור מליאת המל"ג ו/ או ות"ת.

שלב 6: האגף הרלוונטי במינהל מל"ג/ות"ת יוודא ויפקח על יישום ההחלטות שהתקבלו בנושא,

וידווח באופן תקופתי לוועדה לפיקוח ואכיפה ובמידת הצורך למל"ג ולות"ת.