02/09/21

ריכוז פורום האחראים והרכזים המוסדיים בתכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

בישיבתה ביום 2.9.21 דנה ות"ת בריכוז פורום האחראים והרכזים המוסדיים בתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית בישראל אשר במסגרתה, בין היתר, מגייסים המוסדות רכזים ייעודיים לחברה הערבית במוסדות, מחליטה ות"ת כי ריכוז הפורום ייעשה ע"י מוסד אקדמי בתקצוב ות"ת, זאת לאור ההבנה האקדמית הנדרשת לנושא והידע הנצבר במוסדות להשכלה גבוהה בנושאי הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.

בהמשך לכך ומתוך רצון לבצע הליך מהיר לבחירת מוסד שיפעיל את הפורום, התקיימה התייעצות עם ור"ה ועם ור"מ והוסכם כי אוניברסיטת תל אביב תרכז את הפורום לשנים תשפ"ב- תשפ"ד.

לפיכך, מחליטה ות"ת כי אוניברסיטת תל אביב תרכז את פורום האחראים והרכזים המוסדיים לחברה הערבית לשנים תשפ"ב – תשפ"ד. לקראת שנה"ל תשע"ה, ככל שהפורום יוכיח את הצלחתו בהתאם למטרות שהוצגו לעיל ובכפוף לאישור ות"ת, יועבר ריכוז הפורום ל 3 שנים נוספות לאחת מהמכללות האחרות שבתקצוב ות"ת ובדרך זו תיערך גם רוטציה אחת ל 3 שנים בין האוניברסיטאות למכללות , והכל בכפוף להסכמת כל המוסדות.

כמו כן, מחליטה ות"ת לתקצב את הפעילות בשנים אלה בסך של עד 90,000 ₪ בשנה מתקציב תכנית ההנגשה לחברה הערבית.