29/01/20

רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתוכניות הלימודים לתואר בוגר (B.F.A) באומנות רב תחומית של שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. – מסמך מס 4651.

בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת באישור רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתכנית הלימודים לתואר בוגר (B.F.A.)  באמנות רב תחומית המתקיימת בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. זאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 29.5.2018 בדבר הארכת ההסמכה הזמנית של שנקר להעניק את התואר(B.F.A) באמנות רב תחומית, בה נקבע "כתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית לשנה"ל תשפ"א,  יידרש המוסד להביא לאישור ות"ת תכנית לאיזון תקציבי של המוסד וצמצום הגרעון הצבור לרבות התייעלות תקציב התכנית". לאחר שבחנה את הנושא מחליטה ות"ת כלהלן:

לאור בדיקת אגף התקצוב לפיה המוסד מצוי באיזון תקציבי מזה מספר שנים, וכן ייעל את תקציב התכנית (על אף שלא הוגשה תכנית מפורטת בנושא), ות"ת אינה רואה מניעה לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתכנית הלימודים לתואר ראשון באמנות רב תחומית לשנת הלימודים תשפ"א."