27/09/16

רשימת אנשי אקדמיה בכירים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא רשימת אנשי אקדמיה בכירים לצורך מינויים כחברי ועדות/סוקרים מטעמה, וזאת בהמשך לדיון קודם בנושא בישיבתה ביום 8.9.2016 בו אישרה את "נוהל רשימת אנשי אקדמיה בכירים", והיא מאשרת את שמות המומחים ברשימה. הרשימה מצ"ב כנספח.