23/01/19

שילוב סטודנטים חרדיים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה במסלולים טיפוליים (קלינית, מבוגר וילד, תוכנית שיקומית) במסגרת תוכניות הלימודים הקיימות לתואר שני טיפולי בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה (המלצת ועדת היגוי חרדים מיום ה-30.12.2018) – מסמך מס' 4442

בישיבתה ביום 23.1.2019 דנה ות"ת בנושא שילוב סטודנטים חרדים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים (קלינית – מבוגר וילד, חינוכית ושיקומית) במסגרת תכניות הלימודים הקיימות לתואר שני טיפולי בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה.

לאור הצלחת התכנית, ולאור חשיבות הנגשת התואר השני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים (פסיכולוגיה קלינית – מבוגר וילד, חינוכית ושיקומית) עבור סטודנטים נוספים מהציבור החרדי, ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 30.12.2018 בנושא, ומחליטה כלהלן:

1. לאשר תכנית לעידוד שילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה לתקופה של שלושה מחזורים (דהיינו, עד תשפ"ב). התכנית תיפנה לכל המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת כמודל תמיכה. המודל יבוסס על הקול הקורא הקודם, הן בדרישות והן במודל התקציבי, ללא הגבלה במספרי הסטודנטים.

2. לאור הקושי שהוצג לוועדת ההיגוי על-ידי נציגי האוניברסיטה העברית לפיו כשליש מהסטודנטים בתכנית אינם בהכרח מנהלים אורח חיים חרדי, מאמצת ות"ת את המלצת ועדת ההיגוי לאפשר למוסדות לכלול במסגרת קבלת הסטודנטים גם התייחסות לכישורים הנדרשים כדי לתת מענה לקשיים ולבעיות הייחודיים המאפיינים את הציבור החרדי, זאת בהתאם למטרות התכנית ויעדיה.