09/12/14

דרגת "פרופסור-משנה" במקום דרגת מרצה-בכיר – החלטת מועצה מיום 9.12.2014

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בעניין דו"ח ועדת שוויקה מיולי 2014 בנושא "פרופסור משנה".

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת שוויקה על עבודתה היסודית ועל הדו"ח הממצה שהגישה.

בהתאם להמלצת ועדת השנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, המל"ג מחליטה לאמץ את המלצות דו"ח "ועדת שוויקה" לעניין "פרופסור משנה",  זאת למעט הרישא בסעיף 5 (הוראת המעבר) בה צויין כי "מינויים של חברי סגל בדרגה ששמה נגזר משינוי בשמות הדרגות האקדמיות שהונהג לפני קביעת הלכה זו יהיו בתוקף לתקופה של עד 5 שנים מיום המינוי".

הנוסח המפורט המחייב של ההחלטה, על כל סעיפיה, יאושר בישיבת המל"ג הבאה, שתתקיים בתאריך 30.12.2014.

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 9.12.2014, בה החליטה המל"ג לאמץ את המלצות דו"ח "וועדת שוויקה" לעניין "פרופסור משנה", למעט הרישא בסעיף 5 (הוראת המעבר) בה צויין כי "מינויים של חברי סגל בדרגה ששמה נגזר משינוי בשמות הדרגות האקדמיות שהונהג לפני קביעת הלכה זו יהיו בתוקף לתקופה של עד 5 שנים מיום המינוי", אישרה המל"ג בישיבתה ביום 30.12.2014 את נוסח החלטתה המפורטת בנושא שימוש בתואר "פרופסור משנה" כדלהלן:

  1. בישיבתה מיום 9.12.2014 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בעניין דו"ח ועדת שוויקה מיולי 2014 בנושא התואר "פרופסור משנה".
  2. המל"ג מודה לוועדת שוויקה על עבודתה היסודית ועל הדו"ח הממצה שהגישה.
  3. בהתאם להמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, אשר גובשה גם לאחר דיון בהתייחסויות שהתקבלו מהמוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה המל"ג כדלקמן:

א. בהתחשב במערך האקדמי הקיים בישראל לגווניו השונים ובהקשר העכשווי של הפעילות האקדמית ולאור הנימוקים שהועלו בדו"ח ועדת שוויקה, סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי יש להמשיך עם שדרת הסגל הבכיר בת ארבעה השלבים (מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין) הנהוגה כיום במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

ב. כמו כן מתוך שיקולים כבדי משקל של השלכות רוחב ועומק על כלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ומתוך התחשבות בהקשר התודעתי הקיים בארץ לגבי המונח "פרופסור" וכן במבנה העברי של השם, כולל עמימותו של המונח "משנה", ומכח סמכותה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, מחליטה המל"ג לא לאשר שימוש בתואר "פרופסור משנה" במקום "מרצה בכיר".

ג. מוסד להשכלה גבוהה המבקש לבצע שינויים בתארים הנהוגים בשדרת הסגל הבכיר, ובפרט תוך שימוש בתואר פרופסור, חייב להגיש בקשה בנדון לאישורה של המל"ג, ואין להוציא לפועל שינויים שכאלה ללא אישורה מראש. המל"ג תשקול, בין היתר, בכל מקרה כאמור, אם אין באישורה של הבקשה השלכות רוחב ועומק על כלל המערכת האקדמית, מעבר לענייניו הפנימיים של אותו מוסד.

ד. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כי ככל שמוסד העניק או אישר בעבר שימוש בתואר "פרופסור משנה", עליו לחדול מכך החל מיום קבלת החלטה זו. קרי – תואר כאמור שניתן עד היום לא יבוטל, אך מעתה ואילך אין להעניק יותר תואר "פרופסור משנה".

ה. בהתחשב בהתפתחויות המהירות של עולם האקדמיה ובקרבה ההולכת ומתהדקת של עולם המחקר הישראלי לזה האמריקאי, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להביא הנושא שוב לדיון במל"ג בעוד 3 שנים ממועד החלטה זו. במסגרת דיון זה המל"ג תתייעץ על הצורך בשינוי עם כל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.