10/02/15

שינויים בהרכב ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את צירופה של חברת המל"ג פרופ' יהודית גל-עזר לוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית.