10/02/15

שינויים בהרכב תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר  את בקשתו של חבר המל"ג מר יאיר הראל מתת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות אל תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה.