15/08/18

שינויים בסעיפי תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ט

ב-15.8.18 דנה ות"ת בשינויים בסעיפי תקציב ההשכלה הגבוהה במסגרת דיוני התקציב לקראת שנה"ל תשע"ט, בישיבת ות"ת ביום 25.7.18 הוצגו רכיבי המודל השונים. בהמשך לכך, לאור קבלת נתונים מעודכנים להלן השינויים שיכללו בחוברת התקציב לשנת תשע"ט:

סעיף 1.1.1 – מרכיב ההוראה – תקציב אוניברסיטת אריאל

במסגרת דיוני התקציב לקראת שנה"ל תשע"ט, הוצגו בישיבת ות"ת ביום 25.7.18 רכיבי המודל השונים. בהמשך לכך, לאור קבלת נתונים מעודכנים יש לעדכן את התקציב בהתאם:

מספר הסטודנטים באוניברסיטת אריאל בתשע"ח (נתוני סטודנטים לתקציב תשע"ט) בפועל עמד על 11,889 סטודנטים לעומת 11,475 סטודנטים כפי שהוצג בדיון, פער של 424 סטודנטים (גידול של 317 סטודנטים ביחס לתשע"ז).

בגלל שמספר הסטודנטים בפועל חורג מהמכסה, האוניברסיטה אינה מקבלת תוספת תקציב עבור הסטודנטים שהתווספו אך יחס הסגל לסטודנט התעדכן ועומד על 82.8% לעומת 84.4%. שינוי זה מביא לירידה בגובה 3,688 אלפי ₪ ברכיב ההוראה של האוניברסיטה. סכום זה התווסף לסעיף הרזרבה.

סעיף 1.1.2 – מרכיב המחקר

בחישוב סך הזכיות המתוקן במענקי מחקר תחרותיים של האוניברסיטה העברית לתקציב תשע"ט (שהתבסס על ממוצע נתוני הזכיה בשנים תשע"ו ותשע"ז) נפלה טעות. הטעות נבעה מכך שהסכומים שהופיעו בתיקון נתוני המוסד, לאחר קבלת ערעור המוסד לתקציב תשע"ח במסגרת החלטת ות"ת מיום 25.7.18, היו למעשה במטבעות המקור (אירו – במקרה של מענקי האיחוד האירופי וגורמים אירופאים אחרים, ושקלים במקרה של חלק מהגורמים המממנים הישראליים – במיוחד משרד המדע והבריאות), ולא סכומים המתורגמים כבר לדולר ארה"ב, כפי שהם מוזנים במודל התקצוב.

לאור זאת בוצע חישוב מחדש של סכומי המענקים, הפעם בתרגום לדולר ארה"ב, בהתאם לשער החליפין הרלוונטי. כתוצאה מכך, פחת רכיב המחקר של האוניברסיטה העברית ב-754 אלפי ₪. להלן ההשפעה של ההפחתה על יתר המוסדות ביחס לנתונים שהוצגו בישיבת ות"ת ביום 25.7.18 באלפי ₪:

 

האוניברסיטה

העברית

הטכניון אוניברסיטת

תל-אביב

אוניברסיטת

בר-אילן

אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכון ויצמן למדע
-754 167 193 71 34 109 180

סעיף 4.24 – הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

החל משנה"ל תשע"ח ות"ת מתקצבת את המוסדות המתוקצבים על ידה בגין מעטפת לימודית כלכלית, אשר תינתן ע"י המוסדות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר הראשון. התקצוב מחושב לפי מספרי הסטודנטים אשר דווחו לנו, בהתאם לתחומי הלימוד, כפול התעריף שנקבע.

במקצועות הנדסה, מדעים ורפואה הסכום פר-סטודנט עומד על 5,500 ₪.

ביתר החוגים הסכום פר סטודנט עומד על 4,000 ₪.

החלוקה בין המוסדות השונים עודכנה בהתאם לנתוני מספרי סטודנטים מעודכנים. סך התקציב היה 15,175 אלפי ₪ ונשאר ללא שינוי, רק החלוקה הפנימית בין המוטבים שונתה.

סעיף 100.1 – רזרבה

לאור השינוי במרכיב ההוראה באוניברסיטת אריאל מחליטה ות"ת כי הרזרבה הכללית לשנת תשע"ט תעמוד על 20,176 אלפי ₪ (תוספת של 3,688 אלפי ₪).