02/03/77

אישור השינויים בעקרונות להקצבת כספים למוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מועצה מיום 2.3.1977

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאשר את ההצעות לשינויים בעקרונות להקצבת כספים למוסדות להשכלה גבוהה, שהוצעו על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב:

נוסח סעיף 2.2.8 יהיה כלהלן:

המוסדות ימנעו מגירעונות –

  • מוסד שצבר גרעון כתוצאה של חריגה מן התקציב המאושר ע"י הוועדה לתכנון ולתקצוב, ינוכה סכום הגרעון מן התקציב הקרוב שלו (רגיל ופיתוח ) או מן התקציבים הקרובים.
  • הוועדה לתכנון ולתקצוב תקפיד על כך שהמוסד יכלול סעיף תקציבי נפרד בתקציב הקרוב או בתקציבים הקרובים לכיסוי הגרעון , כפי שייקבע.

 

להוסיף בסעיף 2.4.4 ב' את המשפט הבא:

הוועדה לתכנון ולתקצוב מוסמכת לקבוע בכל מקרה אם קיימת ליחידה האקדמית הנדונה משמעות כספית כלשהי, ותביא את סיכומיה בפני המועצה להשכלה גבוהה.

 

נוסח סעיף 2.4.6  יהיה:

"דרך מינוייה של הוועדה לתכנון ולתקצוב:

  • יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב יתמנה על ידי שר החינוך והתרבות, באישור המועצה להשכלה גבוהה ובהצבעה חשאית. יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב שאינו חבר המועצה להשכלה גבוהה, יוצע לנשיא המדינה כחבר לתקופת כהונה כיו"ר, עפ"י תהליך שנקבע בסעיף 4א של חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח-1958.

 

שר החינוך והתרבות ויו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב יפעלו יחד  להשגת התקציבים במשרד האוצר, בוועדת השרים לענייני כלכלה ובשעת הצורך  גם במליאת המועצה וכן במוסדות אחרים.

 

שר החינוך ו התרבות ויו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב יציגו את ענייני  ההשכלה הגבוהה בפני ועדות החינוך והכספים של הכנסת."

 

נוסח סעיף 2.4.6 יהיה:

חבר הוועדה לתכנון ולתקצוב, כולל היו"ר, יתמנה לשלוש שנים, באישור המועצה להשכלה גבוהה  ובהצבעה חשאית. אפשר להאריך את כהונתו לתקופה של עד שלוש שנים נוספות ברציפות."

 

נוסח סעיף 3.3. יהיה:

3.3. תנאי העבודה של הסגל

3.3.1  תנאי העבודה והשכר של סגל ההוראה ו/או המחקר בתקן האוניברסיטאות , יהיו זהים בכולן.