13/06/18

שינויים בתקציב שנת הלימודים תשע"ח – אוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 13.6.18 דנה ות"ת בשינויים בתקציב אוניברסיטת אריאל לשנת תשע"ט, הואיל וב-31.12.2015 נחתם סיכום בין ות"ת ומשרד האוצר המפרט את התוספת לבסיס תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, בהיקף של 86 מיליון ₪ לשנה, לטובת התפתחות אוניברסיטת אריאל בשומרון כאוניברסיטה , והתאמתה לסטנדרטים המקובלים ביתר האוניברסיטאות, והואיל ולצורך כניסת אריאל למודל המחקר שוריין בבסיס תקציב תשע"ז סכום של כ – 49.2 מלש"ח (תחת הסעיפים הסכם שכר ופריפריה), ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 02.08.17 לפיה, יתרת התקציב בסך 25,948 אלש"ח, תינתן במסגרת סעיף "שדרוג תשתיות הוראה ומחקר" אשר ישמש בשנים הבאות כרזרבה לטובת גידולים במודל המחקר, ולאור בקשת המוסד להעביר חלק מהכספים המיועדים עבורו בסעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר לרכיבים אחרים בתקציב המוסד מחליטה ות"ת:

 

  1. הואיל ואוניברסיטת אריאל קיבלה הכרה כ"אוניברסיטה", והיא המוסד היחיד שהתקבלו עבורו במסגרת הליך זה תקציבים תוספתיים ייחודיים מהאוצר עבור שינוי ההכרה כאמור (על מנת שלא לפגוע בתקציב המוסדות האחרים) והואיל וכספים המגיעים לאוניברסיטת אריאל נשמרו בסעיף  "שדרוג תשתיות הוראה ומחקר",  ולאור בקשתו כאמור, יועבר סך של 8,255 אלש"ח מסעיף זה לסעיפים אחרים בתקציב המוסד וזאת כדלקמן:
  • בעקבות תוספת המכסות שאושרה לאוניברסיטת אריאל ע"י ות"ת ביום 25.04.18, ועל מנת לאפשר למוסד התנהלות תקציבית יעילה יותר, תוקדם תוספת המכסות (377 מכסות) החל מתשע"ח כך שיועבר סכום זהה לשווי המכסות העתידיות שאושרו למוסד, העומד על 7,761 אלש"ח, מסעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר לרכיב ההוראה וזאת בכפוף ליתרות התקציביות ככל שתהיינה.

 

  • בגין "בוגר דוקטורט" באוניברסיטת אריאל שלא תוקצב במרכיב המחקר בשנת התקציב תשע"ח, יועבר סך של 494 אלש"ח מיתרת תקציב האוניברסיטה בסעיף שדרוג תשתיות ההוראה ומחקר לסעיף מרכיב המחקר.

 

  1. בהתאם לאמור, סך תקציב אוניברסיטת אריאל בתשע"ח יעמוד על 264,095 מיליוני ₪, מתוכם 191,171 מש"ח מרכיב ההוראה; 31,797 מש"ח מרכיב המחקר; ו-18,734 מש"ח שדרוג הוראה ומחקר.