16/09/14

שינוי בהרכבי הוועדות המלוות את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ובמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בעניין הרכב הוועדה המלווה את תוכניות הלימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ובמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את חברותם של פרופ' אהוד מניפז ופרופ' יל הרר בוועדה המלווה.
  2. באחת מישיבותיה הקרובות של המועצה להשכלה גבוהה, תובא בפניה הצעה למומחה מתאים בדרגת פרופסור.