19/05/15

שינוי בהרכב הוועדה המקצועית לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה-שפות של המכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות  והיא מחליטה כלהלן:

  1. לשנות את הרכב הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה-שפות של המכללה האקדמית בית ברל.
  2. לאשר את ההרכב החדש כדלקמן:
  • פרופ' חנה עזר – החוג לחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית, מכללת לוינסקי לחינוך – יו"ר
  • פרופ' אשר לאופר – החוג ללשון עברית, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' עלית אולשטיין – ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית
  • ד"ר בסיליוס בוארדי – המחלקה לערבית, אוניברסיטת בר אילן; החוג להוראת שפות זרות, מכללת אורנים