13/05/14

שינוי בהרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה"  (B.Ed.)  בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י')  של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון, וזאת בשל פרישתו של פרופ' דוד זיסנווין מהוועדה.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' (אמריטוס) אביגדור שנאן – האוניברסיטה העברית ומכללת חמדת הדרום – יו"ר
  • פרופ' (אמריטוס) משה ציבור – אוניברסיטת בר-אילן ומכללת גבעת וושינגטון
  • פרופ' דליה עופר – המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית