14/07/15

שינוי בהרכב הוועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועדה, כלהלן:

  • פרופ' אהרן קליימן, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
  • ד"ר אפרים פודוקסיק, החוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' שלמה בק, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי