12/11/13

שינוי בהרכב הוועדה לבדיקת הבקשה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהוראת תרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועדה לבדיקת הבקשה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהוראת תרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל יסודי (ז'-י').  להלן הרכב הוועדה  המעודכן:

  • פרופ' דוד זיסנויין – מרכז קלמן לחינוך יהודי בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
  • פרופ' משה ציפור – אוניברסיטת בר-אילן (אמריטוס) ומכללת גבעת וושינגטון
  • פרופ' דליה עופר – המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית
  • פרופ' אביגדור שנאן – האוניברסיטה העברית (אמריטוס) ומכללת חמדת הדרום
  • גב' בתיה הקלמן – מרכזת הוועדה