23/07/13

שינוי הרכב הוועדה המלווה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית המתקיימת בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את ההרכב  הוועדה המלווה לבדיקת תוכנית הלימודים תואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית המתקיימת בקריה האקדמית אונו, כלהלן:

  • פרופ' דודי מזורסקי – בית הספר למנהל עסקים, האונ' העברית – יו"ר
  • ד"ר תמר להב – ראש מסלול תקשורת אסטרטגית, החוג לתקשורת, אוניברסיטת אריאל
  • גב' מיכל המאירי – מנכ"לית חברת גיתם
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה