14/01/14

שינוי הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום החינוך והוראת המדעים

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את השינויים בהרכב ועדת ההערכה בחינוך והוראת            המדעים.

ההרכב המאושר:

  • Sam Wineburg – Graduate School of Education, Stanford University – California, USA. Committee Chair
  • Patricia Alexander – College of Education, University of Maryland  – Maryland, USA
  • Yehudit Dori – Department of Education in Technology and Science, the Technion – Israel
  • Sharon Feiman-Nemser – Mandel Center for Studies in Jewish Education, Brandeis University – Massachusetts, USA
  • Stephen Jacobson – Graduate School of Education, University at Buffalo – New York, USA
  • R. Malatesha Joshi – College of Education and Human Development, Texas A & M University – Texas, USA
  • Jeremy Kilpatrick – Mathematics Education Program, University of Georgia -Georgia, USA
  • Alan Lesgold – School of Education, University of Pittsburgh – Pennsylvania, USA
  • Arie Wilschut – School of Education, Amsterdam University of Applied Sciences – Netherlands
  • Anat Zohar – School of Education, The Hebrew University of Jerusalem – Israel

גב' מריה לוינסון-אור תרכז את עבודת הוועדה.