27/11/19

שינוי הרכב ואיוש ועדת ההיגוי הבינמשרדית לעניין המכינות קדם-אקדמיות

בישיבתה ביום 27.11.19 דנה ות”ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי הבין משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות, בהמשך להחלטותיה מיום 26.7.17 ומיום 18.7.18, היא מחליטה לאשר את הרכב הועדה כמפורט להלן:

  1. מנכ”ל מל”ג/ות”ת – יו”ר ועדת ההיגוי. בהיעדרו סמנכ”ל לתקצוב ות”ת/מל”ג
  2. יו”ר ועדת המומחים העליונה: סיו”ר מל”ג, פרופ’ אדו פרלמן
  3. חבר/ת ות”ת: פרופ’ מונא מארון
  4. הממונה על נושא המכינות הקדם אקדמיות באגף התקצוב
  5. ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך
  6. ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחימ”ש
  7. רכז השכלה גבוהה באגף תקציבים במשרד האוצר
  • מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות, אגף התקצוב ות”ת/מל”ג – מרכזת הועדה
  • ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה במל”ג (משקיפה)
  • רכזת מדיניות אקדמית, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (משקיפה)