30/04/20

שינוי מתכונת מבנה תוכניות הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות

בעקבות פניות שהגיעו למל"ג מסטודנטים, ראשי החוגים ומועצת רואי החשבון אשר טענו כי תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות אינה עדכנית ועמוסה מדי וכי תקופת הלימודים אינה מספיקה להקיף את מלוא החומר הנדרש ולכן נוספה שנת השלמה שאיננה מפוקחת אקדמית ואיננה מתוקצבת- גובשה עם צוות של אנשי אקדמיה לחשבונאות ומועצת רואי החשבון הצעה לרפורמה בתחום.

ביום 24.12.19 וביום 21.4.2020 דנו ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה, והסמכה וועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ותוכניות רב תחומיות במדעי החברה בנושא. ועדות המשנה בחנו את ההמלצות לרפורמה ושמעו את ד"ר קרן בר חוה (מומלצת המל"ג במועצת רואי החשבון שהייתה חלק בצוות), פנו לשמיעת המוסדות בעניין השינוי המוצע ובחנו את תגובותיהם. ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא והחליטה לאמץ את המלצת ועדות

המשנה כלהלן:

  1. לעדכן את מתכונת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות בהתאם למתווה שהוצע, המצורף כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
  2. להאריך את תקופת הלימודים האקדמיים לתואר ראשון בחשבונאות משלוש שנים לשלוש וחצי שנים (7 סמסטרים), תוך ביטולה של שנת ההשלמה (שאינה אקדמית) המתקיימת כיום במוסדות. לאור ההשלכות התקציביות בגין הארכת הלימודים  ותגובות המוסדות לנושא התקציבי, נערך דיון בנושא זה בות"ת ביום 25.3.2020. ות"ת קבעה כי אין מניעה מההיבטים התקציביים לשינוי מתכונת תוכנית הלימודים בחשבונאות ולתקצוב סמסטר נוסף בכפוף לתנאי ההחלטה. החלטת ות"ת  מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומצורפת כנספח לה.
  3. להקים מנגנון משותף בהשתתפות נציגי לשכת רואי החשבון, נציג האקדמיה במועצת רואי החשבון, ראש תוכנית לימודים בחשבונאות מאחד המוסדות להשכלה גבוהה שתמנה המל"ג ונציג רלוונטי מטעם הצוות המקצועי של מל"ג, וזאת לטובת  תיאום והעברת מידע באופן קבוע בין הגופים השונים בתחום.
  4. המוסדות נדרשים לעמוד בהחלטה זו החל משנה"ל תשפ"א במקביל  לרפורמה של מועצת רואי החשבון במתכונת הבחינות והפטורים.