30/03/16

שינוי מתכונת תוכנית תחליפי דלקים בשיתוף הקרן הלאומית למדע

ות"ת מחליטה לאשר עקרונית את פתיחת תכנית מוקדי מחקר בתחום תחליפי דלקים כחלק מהתכנית הלאומית לקידום ופיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש בנפט לתחבורה, המחליפה את תכנית המענקים האישיים שאושרה במסגרת החלטת ות"ת תשע"א/104 מיום 21 בספטמבר 2011,  כמפורט להלן:

א. לאשר עקרונית לקרן הלאומית למדע להוציא קולות קוראים בתכנית מוקדי מחקר בתחום תחליפי דלקים במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב, בתיאום מול הצוות במקצועי בות"ת.

ב. מסגרת התקציב בתכנית הינה עד לסך של 25 מיליון ש"ח.

ג. התקציב לשנה העוקבת יובא מידי שנה לאישור ות"ת במסגרת אישור התקציב השנתי.