09/08/16

שינוי סימול התואר הראשון מ-B.A. ל-B.Sc. בתוכנית הלימודים במדעי המחשב של המרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' פז כרמי על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. לאשר את בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לשנות את סימול התואר הראשון במדעי המחשב מ-B.A. ל-B.Sc..