09/08/16

שינוי שם התוכנית בכימיה ביולוגית באוניברסיטת אריאל שבשומרון לשם "מדעי הכימיה", בהמשך לאישור הבקשה שניתן על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והיא החליטה לאשר את שינוי שם התוכנית לתואר ראשון בכימיה ביולוגית באוניברסיטת אריאל שבשומרון לשם "מדעי הכימיה", בהמשך לאישור הבקשה שניתן על ידי מל"ג יו"ש.